نماینده پژوهش و فناوری

      
نماینده پژوهش و فناوری
                                                                                                   
نام:                                            یاشار                                                                                                              
نام خانوادگی:                           سرباز

رشته تحصیلی:                        مهندسی پزشکی-بیو الکتریک      

مرتبه علمی:                            استادیار

مدرک تحصیلی:                       
دکتری تخصصی

شماره تماس:                         
33393867-041


وب سایت: لینک

دانلود رزومه