راهنمای تلفن

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
عنوان تلفن
حوزه مدیریت
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمان شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
1 دکتر سعید گل محمدی رئیس دانشکده 3754 041 33393754 33294626
2 سیامک براتی مسئول دفتر 3754 33393754  041  33294626
3 خانم دکتر منیژه ذاکری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 3866 33393866 041  
4 دکتر یاشار سرباز نماینده پژوهش و فناوری 3867 33393867  041  
5 دکتر وحید عظیمی راد مدیر گروه مهندسی مکاترونیک  3854 33393854  041  
6 دکتر حامد باغبان مدیر گروه مهندسی نانو فناوری 3852 33393852  041  
7 دکتر حسام خواجه سعید عضو هیات علمی 3880  33393880 041  
8 دکتر احمد قنبری عضو هیات علمی 3781 33393781  041  
9 دکتر کریم عباسیان عضو هیات علمی 3851 33393851  041  
10 دکتر اکبر اللهوردی زاده عضو هیات علمی  3877 33393877  041  
11 دکتر بهروز کوهستانی عضو هیات علمی  3872 33393872  041  
12 دکتر بهنام داداش زاده عضو هیات علمی  3874 33393874  041  
13 دکتر سید محمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی  3876 33393874  041  
14  دکتر حمید واحد کلانکش عضو هیات علمی  3869 33393869  041  
15 دکتر هادی صوفی عضو هیات علمی  3868 33393868  041  
16 دکتر غلامرضا کیانی عضو هیات علمی  3853 33393853  041  
17 خانم دکتر مریم شعاران عضو هیات علمی   3879 33393879  041  
18 دکتر احمد قنبری رئیس آزمایشگاه مکاترونیک  3781 33393871  041  
19 دکتر سید محمدرضا اکرمی عضو هیات علمی 3873 33393873  041  
20  مریم قلی زاده  مسئول کتابخانه و مسئول IT  3856 33393856  041  
21 معصومه جعفرزاده رئیس ادره آموزش 3855  33393855 041  
22 ابراهیم شاه محمدی متصدی خدمات(آبدارخانه) 3860  33393860 041