اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی: احمد قنبری                    مرتبه علمی: استاد
شماره تلفن: 33393781-041               پست الکترونیکی: a-ghanbari@tabrizu.ac.ir      
سوابق تحصیلی:
          - دکتری - 2007- مهندسی برق-کنترل -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز - ایران    
          - فوق لیسانس - 1981- مهندسی مکانیک - دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا- پومونا- آمریکا
          - لیسانس - 1978- مهندسی مکانیک - دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا- پومونا- آمریکا
وب سایت: لینک    رزومه: لینک

نام و نام خانوادگی: سعید گل محمدی هریس     مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن: 33393754-041              پست الکترونیکی: sgolmohammadi@tabrizu.ac.ir 
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1386- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس تهران - ایران
          - فوق لیسانس - 1380- مهندسی برق- الکترونیک- دانشگاه شیراز- ایران
          - لیسانس - 1377- مهندسی برق- الکترونیک- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: یاشار سرباز                        مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393867-041            پست الکترونیکی:  yashar.sarbaz@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1390- مهندسی پزشکی-بیوالکتریک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ایران
          - فوق لیسانس - 1383- مهندسی برق-کنترل- دانشگاه صنعتی شریف- ایران
          - لیسانس - 1381- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: منیژه ذاکری                     مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393866-041            پست الکترونیکی:  m.zakeri@tabrizu.ac.ir   
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1390- مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی- دانشگاه علم و صنعت- ایران
          - فوق لیسانس - 1385- مهندسی پزشکی-بیومکانیک- دانشگاه علم و صنعت- ایران
          - لیسانس - 1379- مهندسی مکانیک-طراحی جامدات- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: اکبر اللهوردی زاده                 مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393877-041               پست الکترونیکی: allahverdizadeh@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1392-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه تهران- ایران
          - فوق لیسانس - 1384- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه تهران- ایران
          - لیسانس - 1379- مهندسی مکانیک-طراحی جامدات- دانشگاه صنعتی اصفهان- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: حامد باغبان                         مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن: 33393852-041               پست الکترونیکی: h-baghban@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری -1390- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه تبریز- ایران
          - فوق لیسانس - 1387- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه تبریز- ایران
          - لیسانس - 1384- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: وحید عظیمی راد                  مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن: 33393854-041               پست الکترونیکی: azimirad@tabrizu.ac.ir 
سوابق تحصیلی:
          - دکتری - 1389- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه علم و صنعت- ایران
          - فوق لیسانس - 1385- مهندسی مکانیک-ساخت و تولید- دانشگاه علم و صنعت- ایران
          - لیسانس - 1383- مهندسی مکانیک-ساخت و تولید- دانشگاه تبریز-ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: حسام خواجه سعید               مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393880-041                 پست الکترونیکی:  khajehsaeid@tabrizu.ac.ir   
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1392- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه صنعتی شریف- ایران
          - فوق لیسانس - 1388- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه شریف- ایران
          - لیسانس - 1386- مهندسی مکانیک- دانشگاه شریف- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: کریم عباسیان                        مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن: 33393851-041                پست الکترونیکی: k_abbasian@tabrizu.ac.ir         
سوابق تحصیلی:

- دکتری - 1384- مهندسی برق-الکترونیک گرایش نانو فتونیک- دانشگاه تبریز- ایران  
- فوق لیسانس - 1376- مهندسی برق-الکترونیک گرایش پردازش الگو- دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران
-لیسانس - 1373- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه ارومیه- ایران
وب سایت:   لینک

نام و نام خانوادگی: بهنام داداش زاده                   مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393874-041               پست الکترونیکی: b.dadashzadeh@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1392- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه تهران-ایران
          - فوق لیسانس - 1386- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه تهران- ایران
          - لیسانس - 1384- مهندسی مکانیک- طراحی جامدات- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: سید محمدرضا اکرمی                  مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393873-041                    پست الکترونیکی: Mr.akrami@tabrizu.ac.ir  
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 2015- مهندسی- دانشگاه کانزاوا- ژاپن
          - فوق لیسانس - 1389-مهندسی مکاترونیک- پردیس بین المللی جزیره کیش- دانشگاه صنعتی شریف- ایران
          - لیسانس - 1385- مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه آزاد واحد تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا سیدنورانی              مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393876-041                        پست الکترونیکی: smrs.noorani@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1392- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه تبریز-ایران
          - فوق لیسانس - 1388- مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی- دانشگاه تبریز-ایران
          - لیسانس - 1385- مهندسی مکانیک طراحی جامدات- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده گلپایگان- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: مریم شعاران                         مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393879-041               پست الکترونیکی: mshoaran@tabrizu.ac.ir  
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 2011- علوم کامپیوتر-نرم افزار- دانشگاه ویکتوریا- کانادا
          - فوق لیسانس - 2007- علوم کامپیوتر-نرم افزار- دانشگاه ویکتوریا- کانادا
          - لیسانس -1384- مهندسی کامپیوتر-نرم افزار- دانشگاه شهید بهشتی- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: هادی صوفی                  مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن:        33393868-041        پست الکترونیکی:   h.soofi@tabrizu.ac.ir
سوابق تحصیلی:

       - دکتری - 1392- مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه تبریز- ایران  
       - فوق لیسانس - 1387- مهندسی برق - الکترونیک گرایش مدارات مجتمع نوری از دانشگاه تبریز- ایران 
       - لیسانس -  1385- مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: بهروز کوهستانی                   مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393872-041               پست الکترونیکی: b.koohestani@tabrizu.ac.ir   
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 2013- علوم کامپیوتر- دانشگاه اسکس- انگلستان
          - فوق لیسانس - 2008- فناوری اطلاعات(سیستمهای نرم افزاری)- دانشگاه هریوت-وات- انگلستان
          - لیسانس - 1383- مهندسی کامپیوتر-نرم افزار- دانشگاه آزاد تبریز
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کیانی                 مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن: 33393853-041               پست الکترونیکی: g.kiani@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1387- شیمی آلی- دانشگاه تبریز- ایران
          - فوق لیسانس - 1376- شیمی آلی- دانشگاه تبریز- ایران
          - لیسانس - 1372- شیمی- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک

نام و نام خانوادگی: حمید واحد                 مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: 33393869-041           پست الکترونیکی: vahed@tabrizu.ac.ir    
سوابق تحصیلی:

          - دکتری - 1391- فیزیک (اتمی و ملکولی-لیزر)- دانشگاه تبریز- ایران
          - فوق لیسانس -1385- فیزیک-(اتمی و ملکولی)- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- ایران
          - لیسانس - 1383- فیزیک- دانشگاه تبریز- ایران
وب سایت: لینک