مدیر گروه آموزشی مهندسی فتونیک

 

مدیر گروه آموزشی مهندسی نانو فناوری

نام:                                             
حامد                       

نام خانوادگی:                             باغبان                                                          

رشته تحصیلی:                           مهندسی برق-الکترونیک

مرتبه علمی:                              دانشیار

مدرک تحصیلی:                          دکتری تخصصی