مدیر گروه آموزشی مهندسی مکاترونیک

 
مدیر گروه آموزشی مهندسی مکاترونیک

نام:                               
وحید

نام خانوادگی:                عظیمی راد                                               

رشته تحصیلی:             
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مرتبه علمی:                  دانشیار

مدرک تحصیلی:              دکتری تخصصی

دانلود رزومه