مدیر گروه آموزشی مهندسی مکاترونیک

 
مدیر گروه آموزشی مهندسی مکاترونیک

نام:                                          
اکبر

نام خانوادگی:                         
اللهوردی زاده                                                

رشته تحصیلی:                      
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مرتبه علمی:                           
استادیار

مدرک تحصیلی:                       
دکتری تخصصی

دانلود رزومه