رئیس دانشکده

 

 
رئیس دانشکده

نام:                                                     سعید                                                                                                                                                                               

نام خانوادگی:                                    گل محمدی هریس

رشته تحصیلی:                                 مهندسی برق-الکترونیک                                
     

مرتبه علمی:                                     دانشیار                        

مدرک تحصیلی:                                 دکتری تخصصی

شماره تماس:                                  
33393754-041


وب سایت:
لینک