آزمایشگاه تحقیقاتی اپتو مکاترونیک

آزمایشگاه اپتو مکاترونیک

  در آزمایشگاه اپتو مکاترونیک علاوه بر تجهیزات ذکر شده در آزمایشگاه مکاترونیک ابزارهای بکارگیری نور نیز فراهم شده است. بنابراین برخی کنترل ها و فرمانها بوسیله پرتوی نوری صورت می گیرد و همچنین امکان استفاده از حسگرهای نوری نیز در آزمایشگاه مهیا می باشد. لذا با این توصیف قدرت مانور پروژه ها بالا می رود. تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه عبارتند از:

  1-  دستگاه فیوژن فیبر
  2-  انواع کانکتورهی فیبر
  3- فیبر نوری
  4-  انواع حسگرهای نوری
  5-  انواع splitter
  6-  جمع کننده های نوری