آزمایشگاه تراهرتز و مخابرات نوری

آزمایشگاه تراهرتز و مخابرات نوری:
در این آزمایشگاه تحقیقات فرکانس بالا شامل مایکروویو دربرگیرنده طراحی و ساخت انواع فیلترهای متامواد، نامرئی سازی، مدل سازی مداری، تراهرتز مثل تحقیقات برای تولید سورس، آشکار ساز و ادوات پسیو و همچنین در زمینه مخابرات نوری از قبیل اتصال فیبر به لیزر و برعکس صورت می پذیرد. ادوات عمده موجود برای تحقیقات در این زمینه در شکلهای زیر ارائه میشود.

 

شکل (1): سیستم آماده اینترفیس برای کنترل و جمع آوری اطلاعات مدارات هیبرید به کامپیوتر
 شکل (2): دوربین تراهرتز 
شکل (3): اسپکتروم آنالایزر نوری

 


شکل (4): سیستم نامرئی سازی مبتنی بر متامواد 
شکل (5): سیستم جوش فیبر نوری
شکل (6): Vector Analyzer
شکل (7): میز اپتیکی