آزمایشگاه فتونیک و نانو کریستال

 آزمایشگاه فتونیک و نانوکریستال: در این آزمایشگاه کارهای اولیه برای سنتز نانوذرات مبتنی بر روشهای شیمیائی صورت می پذیرد. تجهیزات موجود در شکلهای زیر ارائه میشود.

 
شکل (1): تقطیر در خلا (روتاری)
 
شکل (2): حمام التراسونیک


 


شکل (3): سانتریفیوژ


 


شکل (4): دستگاه pH متر

 شکل (5): ترازو