آزمایشگاه شناسایی نانومقیاس


آزمایشگاه شناسائی نانومقیاس:
در این آزمایشگاه شناسائی سیستمهای طراحی و ساخته شده در ابعاد نانو صورت می پذیرد. انواع میکروسکوپ برای تعیین مشخصات سطح و ابعاد نانوذرات و دستگاه بیضی سنجی جهت تشخیص گذردهی مواد و کامپوزیت های ساخته شده در این آزمایشگاه موجود است.


 
شکل (1): میکروسکوپ STM
 
شکل (2): میکروسکوپ نوری قابل اتصال به کامپیوتر 
شکل (3): میکروسکوپ SPM (AFM, MFM, STM)

 


شکل (4): سیستم بیضی سنجی 
شکل (5): اسپکتروسکپی مادون قرمز 
شکل (6): نانوفوکوس