مقررات استفاده از آزمایشگاههای دانشکده


جهت انجام آزمایشات لازم است متقاضی نمونه ی مورد نظر و فرم تکمیل شده ی درخواست آزمایش(لینک دانلود) را به همراه اصل فیش بانکی هزینه ی آزمایشات(لیست پیوست) واریز به حساب شماره ی سیبای 2177220437002 بانک ملی، به دفتر ریاست دانشکده تحویل نموده تا اقدامات بعدی صورت پذیرد..