معرفی

سایت کامپیوتری دانشکده فناوریهای نوین

سایت کامپیوتری دانشکده فعالیت خود را همزمان با سایر بخشها از سال 1387 با تعداد 20 دستگاه رایانه شروع بکار کرد و در اختیار دانشجویان دانشکده جهت بهره وری هرچه بیشتر دانشجویان قرار گرفت.