طرح های پژوهشی
برخی طرح های پژوهشی در دست اجرای گروه

-       فعالیت در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای PLC برای اهداف مکاترونیک

-       خودروهای هیبریدی

-       روبات­های در ابعاد میکرو و نانو

-       طراحی سیستمهای پزشکی با لحاظ اهداف مکاترونیک