طرح های پژوهشی


برخی طرح های پژوهشی در دست اجرای گروه

 

طراحی و ساخت OLED های سفید رنگ

طراحی و ساخت سلول­های خورشیدی مبتنی بر پلیمرها

طراحی و شبیه سازی کامپیوترهای کوانتومی

طراحی و شبیه سازی آشکارسازهای نوری