طرح های پژوهشی

 

برخی طرح های پژوهشی در دست اجرای گروه

 طراحی و ساخت OLED سفید

طراحی و ساخت سلولهای خورشیدی

طراحی شبکه­های تمام نوری

طراحی ادوات تمام نوری

طراحی ادوات پشتیبانی کننده مدارات سوئیچینگ مداری و بسته ای