زمینه های پژوهشی

زمینه های پژوهشی 

در گروه مهندسی نانوالکترونیک موضوعات وسیعی مورد توجه قرار دارد که از جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- نانوتیوب ها و سیمهای کوانتومی

2- کامپیوترهای کوانتومی

3- مخابرات و محاسبات کوانتومی

4- ترابرد کوانتومی

5- قطعات در ابعاد نانو شامل نقاط کوانتومی، سیمهای کوانتومی و ...

6- مهندسی فونون

7- آشکارسازهای کوانتومی

8- لیزر های نیمه هادی

9- تکنولوژی تراهرتز