اطلاعیه ها

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی

اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی، از کلیهی دانشجویان داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی در دو رشتهی مهندسی مکاترونیک و مهندسی نانو فناوری، که واجد شرایط ذیل هستند تقاضا می شود درخواست کتبی خود را همراه با مشخصات کامل دانشجویی و شمارهی تماس حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۹۶ به مشاور فرهنگی دانشکده )خانم دکتر شعاران( تحویل نمایند. زمان برگزاری انتخابات روز دوشنبه صبح ۲۴ / ۰۷ / ۹۶ بعد از مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید خواهد بود.

ادامه مطلب