قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

طبق مصوبه شورای محترم آموزشی دانشگاه تبریز مورخ 95/10/19 دانشجویانی که فاقد انتخاب واحد باشند نمی توانند از امکانات رفاهی دانشگاه استفاده نمایند. ضمنا مدیریت محترم آموزشی دانشگاه تبریز بعد از بررسی انتخاب واحد نیمسال و اعلام لیست عدم انتخاب واحد توسط دانشکده ها طبق مقررات برای دانشجویان فاقد انتخاب واحد طبق ماده 21 انصراف از تحصیل ثبت می نماید.